Sulje

Ajankohtaista

09.01.2017
Kelan muutokset työnantajan etuuksiin vuonna 2017

KELAN MUUTOKSET TYÖNANTAJAN ETUUKSIIN VUONNA 2017

Kaikki sairausvakuutusmaksut muuttuvat
Vuonna 2017 kaikki sairausvakuutusmaksut muuttavat osana työmarkkinaosapuolten kilpailukykysopimusta. Työnantajan sosiaaliturvamaksu muuttuu sairausvakuutusmaksuksi ja on 1,08 % vuonna 2017 maksettavista palkoista (2,12 % vuonna 2016). Työnantajan maksu siis pienenee 0,94 prosenttiyksikköä. Vuonna 2017 Suomessa vakuutettujen palkansaajien päivärahamaksu on 1,58 % palkasta (0,82 vuonna 2016). Palkansaajat eivät maksa sairaanhoitomaksua vuonna 2017 (1,3 % vuonna 2016). Eläke- ja etuustuloista perittävä sairaanhoitomaksu on 1,45 % (vuonna 2016 1,47 %), joka sisältyy ennakonpidätykseen.

Sairauspäivärahan laskusääntö muuttuu
Työtuloihin perustuvan sairauspäivärahan laskusääntö muuttuu 1.1.2017 alkaen siten, että sairauspäiväraha on 30 350 euron vuosityötuloon asti 70 % päiväansiosta. Yli 30 350 euron vuosityötulosta korvausaste laskee 20 %:iin. Muutos ei koske erityishoitorahaa eikä vanhempainpäivärahoja. Uusi laskusääntö koskee vain 31.12.2016 alkavia uusia sairauspäivärahakausia. Sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan ja erityishoitorahan vähimmäismäärät pienenevät 23,93 eurosta 23,73 euroon.

Työnantajan on jatkossa mahdollista saada sairauspäivärahaa myös sellaisissa tilanteissa, joissa työntekijä saa edelleen opintotukea ja joissa työnantajalla on sairausajan palkanmaksuvelvollisuus ja sairauspäiväraha maksetaan kokonaisuudessaan työnantajalle.

Uusi perhevapaakorvaus työnantajille
Eduskunta on hyväksynyt sairausvakuutuslain muutoksen, joka tuo työnantajille kokonaan uuden etuuden Kelasta. Uusi perhevapaakorvaus on 2 500 euron kertakorvaus työnantajalle, kun naispuolinen työntekijä jää vähintään kuukaudeksi äitiys- tai vanhempainvapaalle ja työnantaja maksaa tältä ajalta palkkaa vähintään kuukauden. Perhevapaakorvausta on haettava 6 kuukauden kuluessa vanhempainpäivärahakauden päättymisestä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2017.

Kuntoutusrahan laskusääntö muuttuu
Nuoren kuntoutusrahan sekä ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettava kuntoutusrahan vähimmäismäärä korotetaan takuueläkkeen tasolle. Ammatillisessa kuntoutuksessa kuntoutusrahan vähimmäismäärä on korotettu takuueläkkeen tasolle ja on 30,41 euroa päivässä vuonna 2017.

Muussa kuntoutuksessa kuntoutusrahan vähimmäismäärä pienenee 23,93 eurosta 23,73 euroon ja työtuloihin perustuvan kuntoutusrahan laskusääntö muuttuu. Kuntoutusraha on 70 % päiväansiosta 30 350 euron vuosityötuloon asti ja yli 30 350 euron vuosityötulosta korvausaste laskee 20 %:iin. Muihin kuntoutusrahan määräytymisperusteisiin ei tule muutoksia.

Työterveyshuollon korvausten laskennalliset enimmäismäärät
Kela korvaa työnantajalle työterveyshuollon kustannuksia korkeintaan vuosittain vahvistettavien enimmäismäärien mukaan. Työntekijäkohtainen enimmäismäärä suurenee tilikaudelta 2016 maksettavissa korvauksissa noin 0,8 % edelliseen vuodeen verrattuna. Tilikaudesta 2016 alkaen työnantajan työterveyshuollon korvausten edellytyksenä on, että työpaikalla on tehty työpaikkaselvitys. Myös ehkäisevän työterveyshuollon etäpalveluja (korvausluokka I) voidaan korvata työterveyshuollon kustannuksina vuoden 2017 alusta.

Irtisanotulle esitetään työterveyshuoltoa jopa 6 kuukaudeksi
Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka mukaan työnantajat olisivat tietyin edellytyksin velvollisia järjestämään irtisanotuille työntekijöille työterveyshuoltoa jopa 6 kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä. Työnantajalla olisi oikeus saada tältä ajalta sairausvakuutuslain mukaista korvausta. Esitys on osa kilpailukykysopimuksen muutosturvaa.

Lisätietoa muutoksista Kelan nettisivuilta:
http://www.kela.fi/ajankohtaista-tyonantajat/-/asset_publisher/Y8xAYtXxE3Kt/content/muutoksia-etuuksiin-tyonantajille-vuonna-2017?_101_INSTANCE_Y8xAYtXxE3Kt_redirect=%2Fajankohtaista-tyonantajat

Tilaa uutiskirje

Ajankohtaiset asiat talous- ja henkilöstöhallinnossa sekä Certian viimeisimät kuulumiset

Tilaa uutiskirje

Ota yhteyttä

Palvelupyynnöt Certialle tehdään Service Desk–
järjestelmän kautta osoitteessa:
https://portti.certia.fi

Vaasa: Silmukkatie 4, 65100 Vaasa
Joensuu: Rantakatu 23, 80100 Joensuu
    
info@certia.fi