Vuosilomalakiin on tullut muutoksia 1.4.2019. Muutoksia sovelletaan 1.4.2019 alkaneen lomanmääräytymisvuoden lomaoikeuteen, mutta ne voivat kuitenkin tulla sovellettavaksi lomakorvauksen laskennassa jo vuonna 2019.

Vuosilomaa täydentävät lisävapaapäivät
Vuosilomalain muutosten myötä työntekijälle tulee oikeus vuosilomaa täydentäviin lisävapaapäiviin sairaudesta tai lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtuvan poissaolon vuoksi. Työntekijä voi saada lisävapaapäiviä, jos hän ei ole ansainnut vuosilomaa vähintään neljää viikkoa lomanmääräytymisvuoden aikana ja syy siihen on sairauspoissaolo tai lääkinnällinen kuntoutus.

Jos työntekijä jo työssäoloajan perusteella on ansainnut vuosilomaa vähintään 24 päivää täydeltä lomanmääräytymisvuodelta, säännöstä ei ole tarpeen soveltaa. Jos työsuhde on päättynyt kesken lomanmääräytymisvuoden, työntekijällä on oikeus sairaus- tai kuntoutuspoissaoloaikaa vastaavaan osaan 24 päivästä.

Yli 12 kuukauden yhdenjaksoinen poissaolo päättää oikeuden lisävapaapäiviin
Työntekijällä ei ole enää oikeutta lisävapaapäiviin, kun poissaolo on jatkunut yhdenjaksoisesti yli 12 kuukautta.

Lisävapaapäiviltä maksetaan säännönmukaista tai keskimääräistä palkkaa vastaava korvaus
Korvaus ei ole vuosilomapalkkaa eikä siitä makseta työehtosopimuksen mukaista lomarahaa, jollei toisin ole sovittu. Korvauksen perusteena on lisävapaapäivien alkamishetken mukainen palkka.

Vuosilomaa täydentävät lisävapaapäivät eivät ole vuosilomaa eivätkä työssäoloveroista aikaa, joten niiden ajalta ei kerry uutta vuosilomaa.